Generelle salgs- og leveringsbetingelser

DISSE BETINGELSER GJELDER SÅFREMT INTET ANNET ER SKRIFTLIG AVTALT.

Benyttes andre betingelser skal dette være angitt i tilbud og/eller ordrebekreftelse, eller være spesifisert som en del av kontrakt/avtale.

1. Priser

Det er tilbudets priser med angitt tidsbegrensning som gjelder når det foreligger et skriftlig tilbud. Ellers er det leveringstidspunktets priser som gjelder. Eventuell indeksregulering vil bli beregnet fra tilbudsdato.

Alle våre priser er eksklusive MVA. Igangkjøring, montasje, instrukser, opplæring o.l. er ikke med i prisen hvis dette ikke er angitt i tilbudet. Instruksjonsbøker og datablad som ikke foreligger på norsk som standard, kan oversettes til norsk etter regning.

For større importleveranser vil valutaklausul normalt være avtalt separat. Der dette ikke er gjort vil endring i valutakurs på +/- 3% eller mer fra tilbudsdato til faktureringstidspunkt gi tilsvarende prisendring.

2. Leveringsbetingelser

Vi leverer EXW Oslo som definert i Incoterms 2020.

Dette innebærer bl.a. at kunden må besørge eventuell forsikring som dekker transporten fra varens utleveringssted til leveringssted.

Ønsker kunden spesiell transport, forsikring e.l. kan dette besørges for kundens regning.

Når en ordre er klar for levering etter avtalen kan Vifter & Miljø AS kreve oppgjør selv om kunden ikke kan motta leveransen på det avtalte tidspunkt.

Etter at et tilbud er avgitt kan endret kredittvurdering av kunden medføre at det blir krevet sikkerhet for betaling.

3. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er 30 dager fra fakturadato. Eventuell uenighet om enkeltposter, f.eks. prisstigningsberegning, gir ikke grunn til betalingsutsettelse. Kunden overtar varen/leveransen i henhold til EXW som definert i Incoterms 2020.

Vareleveranser vil bli fakturert ved levering. Større prosjekter blir fakturert med 1/3 ved avtalens inngåelse, 1/3 ved meddelelse om at det vesentlige av avtalen er levert og sluttoppgjøret når alt utstyr er levert i henhold til avtalen (eksklusive tilleggsleveranser).

Ved oversittelse av betalingsfrist for en eller flere fakturaer, ansees alt utestående som forfalt. Forfall inntrer i sin helhet for samtlige fakturaer.

4. Rentebelastning

Ved for sen betaling beregner vi oss 1,2% morarente pr. mnd. for antall dager betalingen er for sen. Som betalingsdato regnes den dagen beløpet er godskrevet selgers konto.

5. Emballasje

Våre priser inkluderer normalt emballasje.

6. Ekspedisjonsgebyr

For leveranser der ordrens totalsum utgjør mindre enn kr. 1.000,- vil det vanligvis bli beregnet ekspedisjonsgebyr. Unntatt er leveranser som betales kontant ved henting, eller oppkravsforsendelser.

7. Reklamasjon

Dersom kunden ønsker å påberope mangler ved leveransen skal reklamasjonen fremsettes skriftlig. Ved muntlig melding skal denne alltid bekreftes skriftlig. Reklamasjonen skal fremsettes innen rimelig tid, dog ikke senere enn 14 dager fra leveringstidspunktet. Fremsatt reklamasjon medfører ikke betalingsutsettelse under forutsetning av at det reklamerte ikke er vesentlig i forhold til totalleveransen. Betalingsutsettelse kan under ingen omstendighet påberopes dersom ikke reklamasjonen er fremsatt innen 14 dager fra mottak av leveransen.

8. Garanti

Garanti omfatter kun produktet eller tjenesten og ikke frakter, reiser, arbeider, følgekostnader, dagbøter e.l. som påløper.

Nytt utstyr
Vår garanti omfatter reparasjon eller, hvis mulig, omlevering av utstyr med fabrikasjons- og materialfeil innenfor de garantitider som er satt i punkt 1. nedenfor. Garantien er begrenset til å gjelde selve leveransen og ikke arbeider og skader ved tap som denne måtte forårsake videre. Garantiansvaret bortfaller dersom kjøper har foretatt feilaktig montasje, feilaktig bruk av utstyret eller hvis forseglingen på utstyret er brutt. Utbedring av eventuelle feil og mangler må ikke igangsettes uten skriftelig godkjenning fra Vifter & Miljø AS da dette vil medføre bortfall av vårt garantiansvar.

1. Garantiperioden for vareleveranser er 12 mnd. fra leveringsdato. Andre garantiformer kan avtales for den enkelte leveranse.

Reparasjoner
Kunden har reklamasjonsrett i 3 mnd. fra reparasjonsdato for utstyr som er reparert ved vårt verksted og som ikke lenger er dekket av vår garanti for nytt utstyr.

9. Retur og avbestillingsbetingelser

Vifter & Miljø AS anser det ikke som sin plikt å ta solgte og av kunden tidligere aksepterte varer i retur for kredit. I unntakstilfelle kan retur avtales forutsatt at følgende betingelser oppfylles:

  • Det må være den som har kjøpt varen som krever kredit.
  • Det må refereres til opprinnelig faktura nr. og dato.
  • Maksimalt 80 % av fakturert pris krediteres hvis returnert i uåpnet originalemballasje. Hvis
    emballasjen er åpnet krediteres maksimalt 50 %.

Ved avbestillinger vil Vifter & Miljø AS kreve erstatning i henhold til Norsk standard.

10. Salgspant

Vifter & Miljø AS har salgspant i varene inntil kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger,
er fullt ut betalt av kjøperen, jfr panteloven §§ 3-14 flg. Denne salgspant regnes som akseptert av kjøper hvis ikke skriftlig protest foreligger innen 8 dager.

11. Force Majeure

Vårt ansvar, som beskrevet foran i pkt. 1 – 10, bortfaller som følge av krig eller annen Force Majeure, eller hvis myndighetenes bestemmelser gjør det umulig for oss å gjennomføre leveransen.